Lean meetodid ja terminid

LEAN kasutab oma eesmärkide saavutamiseks mitmeid meetodeid, mida iseloomustavad kolm peamist omadust: 1. lihtne leida probleeme, 2. lihtne lahendada probleeme, 3. lihtne vigadest õppida.

Tasub siiski meeles pidada, et kõik tehnikad ei pruugi alati sinu ettevõttele sobida. Nende valik sõltub peamiselt valdkonnast ja püstitatud eesmärgist. Näiteks ei ole mõtet kasutada teenuse sektoris mõnda tootmis-spetsiifilist tehnikat (näit. TPM – total productive maintenance).

Ohjekaart ehk protsessi statistiline kontroll (SPC) Ohjekaart ehk protsessi statistiline kontroll (SPC - statistical process control) on üks peamisi tööriistu kvaliteedikontrolli teostamisel. Loe lisaks…
ABC analüüs – lihtne ja tõhus kategoriseerimise meetod ABC analüüs on kategoriseerimise viis, kuidas oma kliendid, tooted või varud prioriteetsuse alusel segmenteerida. Seda eelkõige selleks, et veenduda oma aja ja muude ressursside mõistlikus kasutamises. Loe lisaks…
Lean juhtimissüsteem Lean (ing k. kõhn, kleenuke) - tuntud ka fraasidena"lean juhtimissüsteem", "lean tootmine", "lean juhtimine", "timmitud tootmine", "kulusäästlik mõtlemine". Loe lisaks…
MTBF (mean time between failure) – riketevaheline aeg MTBF (mean time between failure) ehk riketevaheline aeg on tootmisvaldkonnas kasutatav seadmete vastupidavuse mõõdik, mis näitab varasema ajaloo põhjal eeldatavat ajavahet tõrgete esinemisel.  Loe lisaks…
Kaizen ehk pidev parendamine Jaapani keelest otsetõlgituna tähendab kaizen muutumist paremuse suunas, kus sõnaosa kai tähendab "muutumist" ja zen omakorda "head". Loe lisaks…
MTTR (mean time to repair) – keskmine parandusaeg MTTR (mean time to repair) ehk keskmine või oodatav ajavahemik rikkeseisakus seadme töökorda viimiseks. Loe lisaks…
Kaizen meistriklass (Kaizen workshop) Mis on kaizen meistriklass (workshop)? See on fokusseeritud ja kiirendatud formaat Leani tehnikate rakendamiseks mõnes konreetses töökohas või valdkonnas. Loe lisaks…
SMART mudel eesmärkide sõnastamiseks SMART mudel on eesmärkide sõnstamiseks ja seadmiseks loodud tehnika, mis on üles ehitatud mälutehnilise akronüümina, kus erinevate algustähtede taga peituvad kriteeriumid püstitatud sihtide tõhusaks saavutamiseks. Loe lisaks…
Kättesaadavus (availability) Kättesaadavus on näitaja (%), millega hinnata, kui suure osa ajast masinad või seadmed on tegelikult töös. Loe lisaks…
Mis on VOC ehk Voice of Customer? VOC (Voice of Customer) on Lean juhtimises kasutatav termin, millega kirjeldatakse klientide vajaduste kaardistamise protsessi. Loe lisaks…
TPS (Toyota Production System) – Toyota tootmissüsteem TPS (Toyota Production System) on Toyota Motor Corporation´is kasutatav juhtimissüsteem. Loe lisaks…
SMED (Single-Minute Exchange of Die) – ümberseadistamine mõne minutiga SMED (Single Minute Exchange of Die) on Mazdas sündinud protsesside optimeerimise tehnika. Loe lisaks…
5S – töökoha kordaseadmise meetod 5S on Lean-i vaieldamatult üks tuntumaid tehnikaid ja ka üks esimesi, mis tavaliselt selle juhtimissüsteemi juurutamisel rakendatakse. Loe lisaks…
Hoshin Kanri – strateegia elluviimise meetod Hoshin Kanri (eesti k. suuna kontroll) on strateegia elluviimise meetod, mille töötas välja dr Yoji Akao. Loe lisaks…
VSM – väärtusahela kaardistamine VSM (value stream mapping eesti k. väärtusahela kaardistamine) on protsesside kaardistamise meetod. Loe lisaks…
Ühe tüki voog (one piece flow) Ühe tüki voog, tuntud ka kui pidev voog (continuous flow) on tööde menetlemise loogika, kus protsessis on üks ühik korraga. Loe lisaks…
Mura, Muri ja Muda – ettevõtte ressursivargad “Mura, Muri ja Muda” on jaapanikeelsed väljendid iseloomustamaks organisatsioonis esinevaid peamisi ressursivargaid: ebaühtlus (mura), ülekoormus (muri) ja raiskamised (muda). Loe lisaks…
Poka-yoke ehk veavälistuse meetod Poka-yoke metoodika, mis jaapani keeles tähendab veavälistust. Selle ülesanne on tagada Leani üht kandvamat põhimõtet - kvaliteet algallikas. Loe lisaks…
WIP – work in process WIP (work in process, eesti k tööde hulk süsteemis või tööde hulk protsessis) on varude või tööde hulk peale esimest tootmisetappi ja enne viimast.  Loe lisaks…
Kanban ehk visuaalne signaal Kanban (eesti k. silt või stend) on visuaalne signaal, mis kutsub esile tegevuse. Aitab viia laoseisu kooskõlla tegeliku tarbimisega. Loe lisaks…
Little’i seadus ja valem Little'i seadus, mis on nimetatud John D. C. Little teooria (1960) järgi, tegeleb järjekorrasüsteemidega. Loe lisaks…
PDCA – teadusliku lähenemise tsükkel PDCA (Plan-Do-Check-Act) on nelja-astmeline juhtimismeetod protsesside ja toodete täiustamiseks. Loe lisaks…
Raku töö (work cell) Raku töö (work cell, cellular manufacturing) on töökorraldus, kus erinevad funktsioonid on koondatud ning toode/teenus valmistatakse lõpuni rakus endas. Loe lisaks…
Mis on Pareto printsiip ja Pareto diagramm? Pareto printsiip on ühtlasi tuntud ka kui 80/20 reegel. See tähendab, et ligikaudu 80% tulemist on põhjustatud 20% valimi poolt. Pareto diagramm teeb selle reegli omakorda visuaalseks. Loe lisaks…
Gemba ehk tegelik koht Gemba on jaapanikeelne väljend, mis koosneb kahest poolest. Eesimene pool ehk "Gem" (kirjapildis võib olla ka Gen, kuigi jaapanlased ise hääldavad seda siiski "m"-ga) tähendab "tegelikku" ning teine osa "Ba" omakorda "kohta". Gemba tähendab siis järelikult "tegelikku kohta". Loe lisaks…
Jidoka – intelligentne automatiseerimine Termin "Jidoka" tuleb jaapanikeelsest sõnast "jido" ning tähendab automatiseerimise taset, kus masinad võtavad vastu otsuseid. Loe lisaks…
JIT (just in time) põhimõte Mis on JIT (just in time)? Sellele on keeruline vastata, kuna valdkonna kirjanduses esineb mitmeid seisukohti ning vaidlusi, millega on täpselt tegu - kontseptsiooniga, tehnikaga, meetodiga, filosoofiaga või süsteemiga? Ilmselt võiks JIT puhul tegu olla kõigiga, sõltub milline vaatenurk võtta. Loe lisaks…
Mis on OEE (overall equipment effectiveness)? OEE on viis, kuidas mõõta, võrrelda ja arendada tootmisprotsessi. Mõõdikuna koosneb ta kolmest elemendist ja nende omavahelisest korrutisest: kasutatavus, tootlus ja kvaliteet. Loe lisaks…
TPM – seadmete tulemuslik hooldussüsteem TPM (total productive maintenance - eesti keeles kui seadmete tulemuslik hooldussüsteem) on ennetava hoolduse ja kvaliteedijuhtimise metoodika ühes. Loe lisaks…
SWOT analüüs ja põhimõtted selle koostamiseks SWOT analüüs on tehnika, mida saab rakendada oma toodete, teenuste või mistahes uue ettevõtmise kohta, et hinnata selle tugevaid ja nõrku külgi, kasvu ja arenemise võimalusi ning isegi väliskeskkonna ohtusid ellujäämise aspektist lähtuvalt. Loe lisaks…
Piimaring – tootmise siselogistika Piimaring on tootmisettevõtte siselogistika osa, mis tagab, et töötajad saaks tegeleda väärtust lisava tööga, mitte materjalide otsimise ja transpordiga. Loe lisaks…
Spageti diagramm liikumiste analüüsiks Spageti diagramm (ing k spaghetti diagram) on analüüsi meetod, millega vaadelda objekti liikumist süsteemis joone abil. Vaadeldav objekt võib olla töötaja, materjal või mõni muu element, mille liikumise efektiivsus on vaja välja selgitada. Loe lisaks…
Taktiaeg Takt tuleb saksakeelsest terminist löök või rütm ning on esimeseks sammuks kliendinõudluse täitmisel. Loe lisaks…
Heijunka – töö jaotuse tasandamine Heijunka tähandab jaapani keeles töö tasandamist. Tegemist on meetodiga, mis tegeleb otseselt Leani ühe ressursiraiskaja mura (ebaühtlus, reeglipäratus) vähendamisega. Loe lisaks…
Pull – töö liikumise tõmbav süsteem Tõmme dikteerib, millal teenus või toode liigub ning kes on otsustanud, et see peab liikuma. Loe lisaks…
Kingmani valem (VUT) Sir John Kingmani valem seob omavahel protsessilised tegurid, mis määravad ära aja, mille jooksul vooühik (klient, toode jne) peab ootama, kuni tema kord kätte jõuab. Loe lisaks…
Mis on RTY (rolled throughput yield)? RTY (rolled throughput yield) on erinevate protsessietappide kvaliteedimäära koond, mis näitab, kui suures hulgas toodangut/tööd läbib protsessi probleemideta. Loe lisaks…

Uut blogis

Varude optimeerimine - kuidas saavutada kuluefektiivne laoseis?
Varude optimeerimine - kuidas saavutada kuluefektiivne laoseis?

Kui ettevõttes tõstatub teemaks varude optimeerimine, siis esimese hooga vaadatakse ikka MRP- või ERP-süsteemide poole. Mõneti ka õigustatult, sest neisse on üldjuhul integreeritud laoarvestuse komponent, mis ju kogu vaeva sinu eest ära teeb. […]

Kuidas arvutada optimaalse laoseisu puhver- ja turvavaru?
Kuidas arvutada optimaalse laoseisu puhver- ja turvavaru?

Soovid teada, kuidas määrata puhver- või turvavaru? Nii puhver- kui ka turvavaru on vajalikud, et katta OOS (out-of-stock) -olukordade teket, mis on tavaliselt põhjustatud kliendinõudluse või tarnete variatiivsusest, ennustustäpsusest, tootmisprotsesside stabiilsusest jne.[…]

Tarnekindlus - kõik, mida sellest teadma pead
Tarnekindlus - kõik, mida sellest teadma pead

Tarnekindlus (või teenustase) on sedavõrd oluline näitaja, et lausa 83% Euroopa jaekaubanduse tippudest jälgib seda oma varustajate kvaliteedinäitajana. Ja pea pooled neist rakendavad trahve, kui teenustase ei vasta kokkulepitule[…]